Czym jest proces likwidacji szkody – jak długo trwa procedura?

Proces likwidacji szkody

Z procesem likwidacji szkody może spotkać się każdy poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym. Jeśli w trakcie zdarzenia dojdzie do uszkodzenia pojazdu, zarówno osoby z ubezpieczeniem OC, jak i AC mają prawo wnioskować o wypłacenie odszkodowania pokrywającego poniesione straty materialne. W tym celu niezbędne jest rozpoczęcie postępowania, które ma na celu m.in. orzec o szkodzie, ustalić przyczyny wypadku i kwotę odszkodowania. Na czym polega likwidacja szkody i ile czasu na jej zgłoszenie ma poszkodowany?

Proces likwidacji szkody – co to jest?

Proces likwidacji szkody to postępowanie, które obejmuje ustalenie osób odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz okoliczności jej towarzyszących. Obejmuje likwidację szkód komunikacyjnych, czyli powstałych w wyniku stłuczki lub wypadku drogowego. Za przeprowadzenie dochodzenia odpowiedzialne jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które zajmuje się dokładnym zbadaniem przypadku, określeniem wartości szkód oraz ustaleniem wartości odszkodowania lub – sumy kosztów pokrycia naprawy pojazdu.

Szkodę może zgłosić każdy poszkodowany, który ma wykupione ubezpieczenie OC, a także AC. W przypadku posiadania dwóch polis możesz zdecydować, w jaki sposób chcesz, aby przebiegał dalszy proces weryfikacji. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na sposób powiadomienia o szkodzie, ponieważ różne towarzystwa ubezpieczeniowe uznają inny regulamin, co prowadzi do różnic w terminach związanych z dopełnieniem formalności.

Likwidacja szkody komunikacyjnej – od czego zacząć?

Każdy proces likwidacji szkody komunikacyjnej rozpoczyna się od jej zgłoszenia u ubezpieczyciela. W tym celu musisz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, od którego nabyłeś polisę AC lub OC. Wyjątkiem jest przynależność ubezpieczyciela poszkodowanego oraz sprawcy do wspólnego programu BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód). Jeśli zgłoszenie dotyczy wyłącznie szkody materialnej, nie musisz zgłaszać szkody z OC sprawcy – wystarczy, że przekażesz ją swojemu agentowi, który zajmie się dalszym postępowaniem w jego sprawie.

Etapy likwidacji szkody

W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym proces likwidacji szkody może być rozpatrywany inaczej, ponieważ nie ma przepisów, które regulowałyby przebieg postępowania w tym zakresie. Można wskazać zestaw czynności stanowiących podstawę do rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego szkodę – mowa o trzech głównych etapach całego procesu:

  • Etap I zgłoszenie szkody. Nie można zlikwidować szkody, o której ubezpieczyciel nie dowie się w terminie. W tym celu poszkodowany jest zobligowany zgłosić szkodę – telefonicznie, mailowo, poprzez pocztę – lub w inny sposób określony w warunkach polisy.
  • Etap IIwycena szkody. W tym celu ubezpieczenie powoduje rzeczoznawcę, który dokona oględzin pojazdu i na podstawie dokumentacji oceni wartość poniesionych przez poszkodowanego strat.
  • Etap IIIlikwidacja szkody. Ubezpieczyciel dokonuje decyzji na temat sposobu likwidacji szkody – przyznania odszkodowania lub naprawy szkód pojazdu w warsztacie samochodowym.

Ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany?

Czas na zgłoszenie szkody przez poszkodowanego zwykle wynosi 7 dni w przypadku polisy AC, choć nie warto sugerować się przypuszczeniami. Liczba dni warunkuje możliwość skorzystania z ochrony, jaką zapewnia polisa – dokładne informacje na temat terminów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). W przypadku różnych towarzystw ubezpieczeniowych liczba dni może się również różnić w zależności od rodzaju szkody. Na przykład podczas kradzieży pojazdu termin zgłoszenia szkody jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku szkody wymagającej naprawy. Inaczej jest natomiast, gdy zgłaszamy szkodę z ubezpieczenia OC – wówczas czas na zawiadomienie ubezpieczyciela może wynieść nawet kilka lat.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma na ogół 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu akceptacji zgłoszenia szkody i dostarczenia przez ubezpieczonego niezbędnych dokumentów. Czas wypłaty odszkodowania może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami swojej polisy, aby lepiej zrozumieć, ile czasu ma może trwać całe postępowanie i co się na nie składa.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę

Leave a Reply

Your email address will not be published.