Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu?

wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc

Umowa OC pojazdu mechanicznego jest bardzo specyficzną umową ubezpieczenia, ze względu na jej obowiązkowy charakter. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, regulującej między innymi kwestie polis komunikacyjnych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu.

Regułą jest, że taka umowa zawierana jest na czas określony 12 miesięcy i zasadniczo ulega rozwiązaniu dopiero po upływie tego okresu. W związku z cechą umów zawieranych na czas nieokreślony, jaką jest brak możliwości jednostronnego rozwiązania, wypowiedzenie ubezpieczenia OC samochodu przed upływem okresu na jaki została zawarta nie jest możliwe. Jednak i od tej reguły są wyjątki i są one przewidziane w przepisach dotyczących komunikacyjnych ubezpieczeń OC pojazdów.

Kiedy można zrezygnować z umowy ubezpieczenia samochodu?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC samochodu następuje najczęściej w przypadkach nabycia samochodu używanego, objętego już wcześniej rozpoczętym ubezpieczeniem. Niemniej jednak możliwe jest rozwiązanie takiej umowy, jeżeli nie chcemy kontynuować ubezpieczenia u aktualnego ubezpieczyciela. Istnieje również trzeci przypadek, w którym można wypowiedzieć umowę OC pojazdu i obejmuje on sytuacje tzw. podwójnego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu

Na nowego właściciela pojazdu mechanicznego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego właściciela wynikające z umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Można powiedzieć, że niejako wstępuje on w miejsce poprzednika jako strona umowy ubezpieczenia i zasadniczo taka umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta.

Jednak nabywca pojazdu może złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego właściciela i rozwiązania jej w ten sposób jeszcze przed zakończeniem okresu jej trwania. Wypowiedzenie może być dokonane w każdej chwili i będzie skuteczne z momentem jego złożenia. W tym przypadku należy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia OC i zawrzeć stosowną umowę najpóźniej z dniem rozwiązania tej poprzedniej.

Gdy nie chcemy kontynuować aktualnego ubezpieczenia OC

Kolejną cechą specyficzną dla obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych jest tryb automatycznego zawierania kolejnej umowy u danego ubezpieczyciela wynikający z tzw. klauzuli prolongacyjnej. Klauzula ta przewiduje, że w przypadku gdy posiadacz pojazdu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Powyższa klauzula nie ma zastosowania tylko w nielicznych sytuacjach, w tym między innymi w przypadku zmiany właściciela pojazdu w trakcie trwania ubezpieczenia.

W związku z automatycznym działaniem wyżej opisanej klauzuli, warto pamiętać o tym, że przed zmianą zakładu ubezpieczeń należy wypowiedzieć umowę u dotychczasowego ubezpieczyciela. Wypowiedzenie to można złożyć w każdym momencie (nie później niż na dzień przed upływem okresu ubezpieczenia) ale skutek w postaci rozwiązania dotychczasowej umowy nastąpi dopiero z momentem upływu – co do zasady – 12-miesięcznego okresu trwania umowy. Tutaj również trzeba pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej.

Podwójne ubezpieczenie OC – co zrobić?

Może dojść do sytuacji, w której posiadacz pojazdu będzie w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Jeśli chociaż jedno z ubezpieczeń wynikać będzie z umowy zawartej automatycznie w trybie wynikającym z opisanej wyżej klauzuli prolongacyjnej, będzie on uprawniony do wypowiedzenia takiej umowy. Wypowiedzenie może dotyczyć wyłącznie umowy zawartej automatycznie i może być dokonane w każdej chwili i będzie skuteczne z momentem jego złożenia.

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu było skuteczne, należy jego dokonać w formie pisemnej. Zasadniczo forma pisemna wypowiedzenia sprowadza się do dokumentu, na którym utrwalona jest treść oświadczenia o wypowiedzeniu oraz widnieje podpis (powinien być własnoręczny) osoby składającej takie oświadczenie. Pismo można złożyć osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń lub u agenta danego ubezpieczyciela ale najpewniejszy sposób to wysłanie pisma pocztą, za potwierdzeniem nadania, na adres ubezpieczyciela.

Przeczytaj także: Jak sprawdzić, czy sprawca kolizji ma wykupione OC?